c ++ - Windows-driverkerne: Hvordan opregner alle undermapper og filer?

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg arbejder i en lille antirootkit, og jeg har brug for at tilføje en funktionalitet, der er: • Slet alle filer på mappen med rootkit og i dine mulige underdiretories.Så er det for det første nødvendigt at kende alle disse mapper og filer, ikke?


Til dette har jeg kode nedenfor, der allerede gør halvdelen af ​​denne opgave. Han opregner alle mapper og filer i en bestemt mappe, men ikke 'se' undermapper (filer og mapper).


F.eks:


Indtast billedbeskrivelse her [15]


Produktion:


Indtast billedbeskrivelse her [16]


Kode:


#include <ntifs.h>

 typedef unsigned int UINT;

  NTSTATUS EnumFilesInDir()
  {

    HANDLE hFile = NULL;
    UNICODE\_STRING szFileName = { 0 };
    OBJECT\_ATTRIBUTES Oa = { 0 };
    NTSTATUS ntStatus = 0;
    IO\_STATUS\_BLOCK Iosb = { 0 };
    UINT uSize = sizeof(FILE\_BOTH\_DIR\_INFORMATION);
    FILE\_BOTH\_DIR\_INFORMATION *pfbInfo = NULL;
    BOOLEAN bIsStarted = TRUE;

    RtlInitUnicodeString(&szFileName, L"\??\C:\MyDirectory"); 
    InitializeObjectAttributes(&Oa, &szFileName, OBJ\_CASE\_INSENSITIVE | OBJ\_KERNEL\_HANDLE, NULL, NULL);
    ntStatus = ZwCreateFile(&hFile, GENERIC\_READ | SYNCHRONIZE, &Oa, &Iosb, 0, FILE\_ATTRIBUTE\_NORMAL, FILE\_SHARE\_READ, FILE\_OPEN, FILE\_SYNCHRONOUS\_IO\_NONALERT, NULL, 0);
    if (!NT\_SUCCESS(ntStatus)) { return ntStatus; }
    pfbInfo = ExAllocatePoolWithTag(PagedPool, uSize, '0000');
    if (pfbInfo == NULL)
    {
      ZwClose(hFile); return STATUS\_NO\_MEMORY;
    }
    while (TRUE)
    {
    lbl\_retry:
      RtlZeroMemory(pfbInfo, uSize);
      ntStatus = ZwQueryDirectoryFile(hFile, 0, NULL, NULL, &Iosb, pfbInfo, uSize, FileBothDirectoryInformation, FALSE, NULL, bIsStarted);
      if (STATUS\_BUFFER\_OVERFLOW == ntStatus) {
        ExFreePoolWithTag(pfbInfo, '000');
        uSize = uSize * 2;
        pfbInfo = ExAllocatePoolWithTag(PagedPool, uSize, '0000');
        if (pfbInfo == NULL) { ZwClose(hFile); return STATUS\_NO\_MEMORY; }
        goto lbl\_retry;
      }
      else if (STATUS\_NO\_MORE\_FILES == ntStatus)
      {
        ExFreePoolWithTag(pfbInfo, '000');
        ZwClose(hFile); return STATUS\_SUCCESS;
      }
      else if (STATUS\_SUCCESS != ntStatus)
      {
        ExFreePoolWithTag(pfbInfo, '000');
        ZwClose(hFile);
        return ntStatus;
      }
      if (bIsStarted)
      {
        bIsStarted = FALSE;
      }
      while (TRUE)
      {
        WCHAR * szWellFormedFileName = ExAllocatePoolWithTag(PagedPool, (pfbInfo->FileNameLength + sizeof(WCHAR)), '0001');
        if (szWellFormedFileName)
        {
          RtlZeroMemory(szWellFormedFileName, (pfbInfo->FileNameLength + sizeof(WCHAR)));
          RtlCopyMemory(szWellFormedFileName, pfbInfo->FileName, pfbInfo->FileNameLength);
          //KdPrint(("File name is: \%S
", szWellFormedFileName));
          KdPrint((" \%S
", szWellFormedFileName));
          ExFreePoolWithTag(szWellFormedFileName, '000');
        }
        if (pfbInfo->NextEntryOffset == 0) { break; }
        pfbInfo += pfbInfo->NextEntryOffset;
      }
    }
    ZwClose(hFile);
    ExFreePoolWithTag(pfbInfo, '000');
    return ntStatus;
  }


Så hvordan gør dette?


På forhånd takket være hjælp eller forslag.

----------------------------------------------- ---------REDIGERE:--------------------------------------- -----------------------------


Jeg fandt en mulig løsning, men jeg får en BSOD i denne linje:


if ( (*pDir)->NextEntryOffset)


I KernelFindNextFile metode.


Nogle forslag?


Her er koden, jeg fandt:


#include <ntifs.h>
#include <stdlib.h>

HANDLE KernelCreateFile(IN PUNICODE\_STRING pstrFile,IN BOOLEAN bIsDir)
{
  HANDLE hFile = NULL;
  NTSTATUS Status = STATUS\_UNSUCCESSFUL;
  IO\_STATUS\_BLOCK StatusBlock = {0};
  ULONG ulShareAccess = FILE\_SHARE\_READ|FILE\_SHARE\_WRITE|FILE\_SHARE\_DELETE;
  ULONG ulCreateOpt = FILE\_SYNCHRONOUS\_IO\_NONALERT;

  OBJECT\_ATTRIBUTES objAttrib = {0};
  ULONG ulAttributes = OBJ\_CASE\_INSENSITIVE|OBJ\_KERNEL\_HANDLE;
  InitializeObjectAttributes(&objAttrib,pstrFile,ulAttributes,NULL,NULL);

  ulCreateOpt |= bIsDir?FILE\_DIRECTORY\_FILE:FILE\_NON\_DIRECTORY\_FILE;
  Status = ZwCreateFile(
    &hFile,
    GENERIC\_ALL,
    &objAttrib,
    &StatusBlock,
    0,
    FILE\_ATTRIBUTE\_NORMAL,
    ulShareAccess,
    FILE\_OPEN\_IF,
    ulCreateOpt,
    NULL,
    0);
  if (!NT\_SUCCESS(Status))
  {
    return (HANDLE)-1;
  }
  return hFile;
}

PFILE\_BOTH\_DIR\_INFORMATION KernelFindFirstFile(IN HANDLE hFile,IN ULONG ulLen,OUT PFILE\_BOTH\_DIR\_INFORMATION pDir)
{
  NTSTATUS Status = STATUS\_UNSUCCESSFUL;
  IO\_STATUS\_BLOCK StatusBlock = {0};
  PFILE\_BOTH\_DIR\_INFORMATION pFileList = (PFILE\_BOTH\_DIR\_INFORMATION)ExAllocatePool(PagedPool,ulLen);
  Status = ZwQueryDirectoryFile(
    hFile,NULL,NULL,NULL,
    &StatusBlock,
    pDir,
    ulLen,
    FileBothDirectoryInformation,
    TRUE,
    NULL,
    FALSE);
  RtlCopyMemory(pFileList,pDir,ulLen);
  Status = ZwQueryDirectoryFile(
    hFile,NULL,NULL,NULL,
    &StatusBlock,
    pFileList,
    ulLen,
    FileBothDirectoryInformation,
    FALSE,
    NULL,
    FALSE);
  return pFileList;
}

NTSTATUS KernelFindNextFile(IN OUT PFILE\_BOTH\_DIR\_INFORMATION* pDir)
{
  if ( (*pDir)->NextEntryOffset)
  {
    (*pDir)=(PFILE\_BOTH\_DIR\_INFORMATION)((UINT32)(*pDir)+(*pDir)->NextEntryOffset); 
    return STATUS\_SUCCESS;
  }
  return STATUS\_UNSUCCESSFUL;
}

void Traversal()
{
  UNICODE\_STRING ustrFolder = {0};
  WCHAR szSymbol[0x512] = L"\??\";
  UNICODE\_STRING ustrPath = RTL\_CONSTANT\_STRING(L"C:\MyDirectory");
  HANDLE hFile = NULL;
  SIZE\_T nFileInfoSize = sizeof(FILE\_BOTH\_DIR\_INFORMATION)+270*sizeof(WCHAR);
  SIZE\_T nSize = nFileInfoSize*0x256;
  char strFileName[0x256] = {0};
  PFILE\_BOTH\_DIR\_INFORMATION pFileListBuf = NULL;
  PFILE\_BOTH\_DIR\_INFORMATION pFileList = NULL;
  PFILE\_BOTH\_DIR\_INFORMATION pFileDirInfo = (PFILE\_BOTH\_DIR\_INFORMATION)ExAllocatePool(PagedPool,nSize);

  wcscat\_s(szSymbol,\_countof(szSymbol),ustrPath.Buffer);
  RtlInitUnicodeString(&ustrFolder,szSymbol);
  hFile = KernelCreateFile(&ustrFolder,TRUE);
  pFileList = pFileListBuf;
  KernelFindFirstFile(hFile,nSize,pFileDirInfo);
  if (pFileList)
  {
    RtlZeroMemory(strFileName,0x256);
    RtlCopyMemory(strFileName,pFileDirInfo->FileName,pFileDirInfo->FileNameLength);
    if (strcmp(strFileName,"..")!=0 || strcmp(strFileName,".")!=0)
    {
      if (pFileDirInfo->FileAttributes & FILE\_ATTRIBUTE\_DIRECTORY)
      {
        DbgPrint("[Directory]\%S
",strFileName);
      }
      else
      {
        DbgPrint("[File]\%S
",strFileName);
      }
    }
  }
  while (NT\_SUCCESS(KernelFindNextFile(&pFileList)))
  {
    RtlZeroMemory(strFileName,0x256);
    RtlCopyMemory(strFileName,pFileList->FileName,pFileList->FileNameLength);
    if (strcmp(strFileName,"..")==0 || strcmp(strFileName,".")==0)
    {
      continue;
    }
    if (pFileList->FileAttributes & FILE\_ATTRIBUTE\_DIRECTORY)
    {
      DbgPrint("[Directory]\%S
",strFileName);
    } 
    else
    {
      DbgPrint("[File]\%S
",strFileName);
    }
  }
  RtlZeroMemory(strFileName,0x256);
  RtlCopyMemory(strFileName,pFileListBuf->FileName,pFileListBuf->FileNameLength);
  if (strcmp(strFileName,"..")!=0 || strcmp(strFileName,".")!=0)
  {
    if (pFileDirInfo->FileAttributes & FILE\_ATTRIBUTE\_DIRECTORY)
    {
      DbgPrint("[Directory]\%S
",strFileName);
    }
    else
    {
      DbgPrint("[File]\%S
",strFileName);
    }
    ExFreePool(pFileListBuf);
    ExFreePool(pFileDirInfo);
  }
}


BSOD:


FAULTING\_SOURCE\_LINE\_NUMBER: 263

FAULTING\_SOURCE\_CODE: 
  259: }
  260: 
  261: NTSTATUS KernelFindNextFile(IN OUT PFILE\_BOTH\_DIR\_INFORMATION* pDir)
  262: {
> 263:   if ((*pDir)->NextEntryOffset)
  264:   {
  265:     (*pDir) = (PFILE\_BOTH\_DIR\_INFORMATION)((UINT32)(*pDir) + (*pDir)->NextEntryOffset);
  266:     return STATUS\_SUCCESS;
  267:   }
  268: 

Bedste reference


ok, her kode som testet og virker . hvis nogen ikke kan bruge den eller har BSOD - sandsynligvis problem ikke i kode men i nogen færdigheder


flere noter - hvis du har tidligere moduskernel - brug Nt* api (når eksporteret) men ikke Zw* api. eller Io* api. hvis du ikke forstår hvorfor, eller hvad er din tidligere tilstand - bedre end ikke forsøge programmering i kernel.


obligatorisk brug FILE\_OPEN\_REPARSE\_POINT mulighed eller endda ikke prøv at køre denne kode, hvis du ikke forstår, hvad er dette og hvorfor brug for brug


for at slette - åbne filer med FILE\_DELETE\_ON\_CLOSE mulighed, kun til dumpning - med FILE\_DIRECTORY\_FILE mulighed i stedet.


kode dig selv brugt <=0x1800 bytes stack i x64 i dybeste mapper, som c:Users - så dette er ok for kerne, men kontroller altid stakplads med IoGetRemainingStackSize [17]


Jeg vil ikke rette alle komma i din kode, hvis du ikke kan gøre det selv


#define ALLOCSIZE PAGE\_SIZE

#ifdef \_REAL\_DELETE\_
#define USE\_DELETE\_ON\_CLOSE FILE\_DELETE\_ON\_CLOSE
#define FILE\_ACCESS FILE\_GENERIC\_READ|DELETE
#else
#define USE\_DELETE\_ON\_CLOSE FILE\_DIRECTORY\_FILE
#define FILE\_ACCESS FILE\_GENERIC\_READ
#endif


// int nLevel, PSTR prefix for debug only
void ntTraverse(POBJECT\_ATTRIBUTES poa, ULONG FileAttributes, int nLevel, PSTR prefix)
{
  if (IoGetRemainingStackSize() < PAGE\_SIZE)
  {
    DbgPrint("no stack!
");
    return ;
  }

  if (!nLevel)
  {
    DbgPrint("!nLevel
");
    return ;
  }

  NTSTATUS status;
  IO\_STATUS\_BLOCK iosb;
  UNICODE\_STRING ObjectName;
  OBJECT\_ATTRIBUTES oa = { sizeof(oa), 0, &ObjectName };

  DbgPrint("\%s[<\%wZ>]
", prefix, poa->ObjectName);

#ifdef \_REAL\_DELETE\_
  if (FileAttributes & FILE\_ATTRIBUTE\_READONLY)
  {
    if (0 <= NtOpenFile(&oa.RootDirectory, FILE\_WRITE\_ATTRIBUTES, poa, &iosb, FILE\_SHARE\_VALID\_FLAGS, FILE\_OPEN\_FOR\_BACKUP\_INTENT|FILE\_OPEN\_REPARSE\_POINT))
    {
      static FILE\_BASIC\_INFORMATION fbi = { {}, {}, {}, {}, FILE\_ATTRIBUTE\_NORMAL };
      NtSetInformationFile(oa.RootDirectory, &iosb, &fbi, sizeof(fbi), FileBasicInformation);
      NtClose(oa.RootDirectory);
    }
  }
#endif//\_REAL\_DELETE\_

  if (0 <= (status = NtOpenFile(&oa.RootDirectory, FILE\_ACCESS, poa, &iosb, FILE\_SHARE\_VALID\_FLAGS, 
    FILE\_SYNCHRONOUS\_IO\_NONALERT|FILE\_OPEN\_REPARSE\_POINT|FILE\_OPEN\_FOR\_BACKUP\_INTENT|USE\_DELETE\_ON\_CLOSE)))
  {
    if (FileAttributes & FILE\_ATTRIBUTE\_DIRECTORY)
    {
      if (PVOID buffer = ExAllocatePool(PagedPool, ALLOCSIZE))
      {
        union {
          PVOID pv;
          PBYTE pb;
          PFILE\_DIRECTORY\_INFORMATION DirInfo;
        };

        while (0 <= (status = NtQueryDirectoryFile(oa.RootDirectory, NULL, NULL, NULL, &iosb, 
          pv = buffer, ALLOCSIZE, FileDirectoryInformation, 0, NULL, FALSE)))
        {

          ULONG NextEntryOffset = 0;

          do 
          {
            pb += NextEntryOffset;

            ObjectName.Buffer = DirInfo->FileName;

            switch (ObjectName.Length = (USHORT)DirInfo->FileNameLength)
            {
            case 2*sizeof(WCHAR):
              if (ObjectName.Buffer[1] != '.') break;
            case sizeof(WCHAR):
              if (ObjectName.Buffer[0] == '.') continue;
            }

            ObjectName.MaximumLength = ObjectName.Length;

#ifndef \_REAL\_DELETE\_
            if (DirInfo->FileAttributes & FILE\_ATTRIBUTE\_DIRECTORY)
#endif
            {
              ntTraverse(&oa, DirInfo->FileAttributes, nLevel - 1, prefix - 1);
            }
#ifndef \_REAL\_DELETE\_
            else
#endif
            {
              DbgPrint("\%s\%8I64u <\%wZ>
", prefix, DirInfo->EndOfFile.QuadPart, &ObjectName);
            }

          } while (NextEntryOffset = DirInfo->NextEntryOffset);

          if (ALLOCSIZE - iosb.Information > FIELD\_OFFSET(FILE\_DIRECTORY\_INFORMATION, FileName[256]))
          {
            break;//NO\_MORE\_FILES
          }
        }

        ExFreePool(buffer);

        if (status == STATUS\_NO\_MORE\_FILES)
        {
          status = STATUS\_SUCCESS;
        }
      }
    }

    NtClose(oa.RootDirectory);
  }

  if (0 > status)
  {
    DbgPrint("---- \%x \%wZ
", status, poa->ObjectName);
  }
}

void ntTraverse()
{
  char prefix[MAXUCHAR + 1];
  memset(prefix, '	', MAXUCHAR);
  prefix[MAXUCHAR] = 0;

  STATIC\_OBJECT\_ATTRIBUTES(oa, "\??\c:\users");
  //STATIC\_OBJECT\_ATTRIBUTES(oa, "\systemroot");
  ntTraverse(&oa, FILE\_ATTRIBUTE\_DIRECTORY|FILE\_ATTRIBUTE\_READONLY, MAXUCHAR, prefix + MAXUCHAR);
}