mysql - Adskiller data fra en konstant tilføjet fil til en ny fil

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg bruger en makro til at eksportere et bord i en Microsoft Access-database til en csv-fil for at importere til en mysql-database. Jeg endte med at bruge en batchfile, der ville placere en markør i tekstfilen før eksporten fandt sted, og derefter placere alt efter den sidste markør i en ny fil. Dette virker fint, bortset fra at adgangen ikke tilføjer, men genskaber filen hver gang, så det er umuligt at bruge nogen form for markør.


Er der på nogen måde, at bruge adgangs- eller batchfiler eller hvad som helst, for enten a) at tvinge adgang til at føje til en fil eller at placere en egen markør eller b) eksportere til en anden fil hver gang, muligvis filnavnet er en variabel som datoen eller c) overvinde denne adfærd med ekstern manipulation

Bedste reference


I stedet for at bruge en makro til at eksportere tabellen, kunne du simpelthen oprette en kode for at åbne filen og tilføje dataene til den.


Sådan bruges


Du skal blot kopiere koden til et VBA-modul i din ansøgning og kalde det sådan:


' Export the Table "Orders" to "orders.csv", appending the data to the    '
' existing file if there is one.                       '
ExportQueryToCSV "Orders", "C:orders.csv", AppendToFile:=True

' Export the result of the query to "stock.csv" using tabs as delimiters   '
' and no header or quotes around strings                   '
ExportQueryToCSV "SELECT * FROM Stock WHERE PartID=2", \_
         "C:stock.csv", \_
         AppendToFile:=False, \_
         IncludeHeader:=False, \_
         Delimiter:=chr(9), \_
         QuoteString:=false


Kode


'----------------------------------------------------------------------------'
' Export the given query to the given CSV file.               '
'                                      '
' Options are:                                '
' - AppendToFile : to append the record to the file if it exists instead of ' 
'         overwriting it (default is false)             '
' - Delimiter  : what separator to use (default is the coma)        '
' - QuoteString : Whether string and memo fields should be quoted      '
'         (default yes)                       '
' - IncludeHeader: Whether a header with the field names should be the first '
'         line (default no)                     '
' Some limitations and improvements:                     '
' - Memo containing line returns will break the CSV             '
' - better formatting for numbers, dates, etc                '
'----------------------------------------------------------------------------'
Public Sub ExportQueryToCSV(Query As String, \_
              FilePath As String, \_
              Optional AppendToFile As Boolean = False, \_
              Optional Delimiter As String = ",", \_
              Optional QuoteStrings As Boolean = True, \_
              Optional IncludeHeader As Boolean = True)
  Dim db As DAO.Database
  Dim rs As DAO.RecordSet

  Set db = CurrentDb
  Set rs = db.OpenRecordset(Query, dbOpenSnapshot)
  If Not (rs Is Nothing) Then
    Dim intFile As Integer

    ' Open the file, either as a new file or in append mode as required '
    intFile = FreeFile()
    If AppendToFile And (Len(Dir(FilePath, vbNormal)) > 0) Then
      Open FilePath For Append As #intFile
    Else
      Open FilePath For Output As #intFile
    End If

    With rs
      Dim fieldbound As Long, i As Long
      Dim record As String
      Dim field As DAO.field

      fieldbound = .Fields.count - 1

      ' Print the header if required '
      If IncludeHeader Then
        Dim header As String
        For i = 0 To fieldbound
          header = header & .Fields(i).Name
          If i < fieldbound Then
            header = header & Delimiter
          End If
        Next i
        Print #intFile, header
      End If

      ' print each record'
      Do While Not .EOF
        record = ""
        For i = 0 To fieldbound
          Set field = .Fields(i)
          If ((field.Type = dbText) Or (field.Type = dbMemo)) And QuoteStrings Then
            record = record & """" & Nz(.Fields(i).value, "") & """"
          Else
            record = record & Nz(.Fields(i).value)
          End If
          If i < fieldbound Then
            record = record & Delimiter
          End If
          Set field = Nothing
        Next i
        Print #intFile, record
        .MoveNext
      Loop
      .Close
    End With
    Set rs = Nothing
    Close #intFile
  End If
  Set rs = Nothing
  Set db = Nothing
End Sub


Bemærk at det ikke er perfekt, og du skal muligvis tilpasse koden for at afspejle, hvordan du ønsker at dataene skal formateres, men standardværdierne skal i de fleste tilfælde være fint.

Andre referencer 1


a) tvinge adgang til at føje til en fil, eller at placere en egen markør


Nej. Eksporten forventer at skrive en helt ny fil hver gang og har problemer, hvis filen allerede eksisterer.


b) Eksporter til en anden fil hver gang, muligvis filnavnet er en variabel som datoen


Ja, bygg stien/filnavnet op som en streng, og tilføj datoen/klokkeslættet til slutningen


c) overvinde denne adfærd med ekstern manipulation


Nå, du kan dumpe ud, hvad der er nyt for en dummy-fil, og derefter med et batch script eller systemopkald, der gør:


echo marker >> goodfile.csv
type dummy >> goodfile.csv
del dummy


Men hvis du bare vil tilføje de nye optegnelser, ville en bedre måde over alt være at bare behandle dummyfilen i stedet for at forsøge at søge den sidste markør og behandle alt under det.

Andre referencer 2


Du kan også bruge VBScript til at udføre forespørgslen, du bruger til at eksportere, og tilføje disse poster til en eksisterende fil.