delphi - Oprettelse af en funktion til at grave til Windows Handle efter kun Classname (s)

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemSå jeg fik lige svar på mit spørgsmål om at få Skype Chatbox håndtaget.


Jeg forsøger nu at skabe en simpel funktion, der graver til et håndtag. Her er hvordan jeg håber at kunne bruge det:


MyHWND := DigForHandle(['Notepad','Edit'],['Untitled - Notepad','']);


Parametre:


1) Striben String: Indeholder klassen Hierachy.


2) Strålingsrække: Holder vinduesskiltet Hierachy.


Som du ser, er 2. indtastning i 2. parameter tom, da klassen Edit ikke har en Window Caption.


Ville det være muligt at oprette en sådan funktion? :)

Bedste reference


Prøv dette


uses
 Windows, Messages, TlHelp32, SysUtils;

type
 PGetWindowParam = ^TGetWindowParam;
 TGetWindowParam = record
  ProcID: DWORD;
  WindowCaption: string;
  Result: HWND;
 end;

function DigForHandle(const ProcName, Caption: string; const Hierachy: array of string): HWND;
function FindPID(const ExeFileName: string): DWORD;

implementation

function FindPID(const ExeFileName: string): DWORD;
var
 ContinueLoop: BOOL;
 ProcessEntry32: TProcessEntry32;
 SnapshotHandle: THandle;
 TempExeFileName: string;
begin
 Result := 0;
 SnapshotHandle := CreateToolhelp32Snapshot(TH32CS\_SNAPPROCESS, 0);
 if SnapshotHandle <> 0 then
 begin
  FillChar(ProcessEntry32, SizeOf(ProcessEntry32), 0);
  ProcessEntry32.dwSize := Sizeof(ProcessEntry32);
  ContinueLoop := Process32First(SnapshotHandle, ProcessEntry32);
  while ContinueLoop do
  begin
   TempExeFileName := ExtractFileName(ProcessEntry32.szExeFile);
   if SameText(TempExeFileName, ExeFileName) then
   begin
    Result := ProcessEntry32.th32ProcessID;
    Break;
   end;

   ContinueLoop := Process32Next(SnapshotHandle, ProcessEntry32);
  end;
  CloseHandle(SnapshotHandle);
 end;
end;

function GetWindow(Wnd: HWND; P: LParam): BOOL; stdcall;
var
 Param: PGetWindowParam;
 ProcID: DWORD;
 WindowTitle: array[0..256] of Char;
begin
 Result := True; // assume it doesn't match; keep searching
 Param := PGetWindowParam(P);

 ProcID := 0;
 GetWindowThreadProcessID(Wnd, @ProcID);
 if ProcID <> Param^.ProcID then
  Exit;

 FillChar(WindowTitle, SizeOf(WindowTitle), 0);
 if SendMessage(Wnd, WM\_GETTEXT, SizeOf(WindowTitle) - SizeOf(Char), LPARAM(@WindowTitle[0])) <= 0 then
  Exit;

 if AnsiSameStr(WindowTitle, Param^.WindowCaption) then
 begin
  Param^.Result := Wnd;
  Result := False;
 end;
end;

function DigForHandle(const ProcName, Caption: string; const Hierachy: array of string): HWND;
var
 Param: TGetWindowParam;
 I: Integer;
 ParentWnd: HWND;
begin
 Result := 0;

 FillChar(Param, SizeOf(Param), 0);
 Param.ProcID := FindPID(ProcName);
 if Param.ProcID = 0 then
  Exit;

 Param.Result := 0;
 Param.WindowCaption := Caption;
 EnumWindows(@GetWindow, LPARAM(@Param));
 if Param.Result = 0 then
  Exit;

 I := 0;
 ParentWnd := Param.Result;
 while (ParentWnd <> 0) and (I < Length(Hierachy)) do
 begin
  Param.Result := 0;
  Param.WindowCaption := Hierachy[I];
  EnumChildWindows(ParentWnd, @GetWindow, LPARAM(@Param));
  if Param.Result = 0 then
   Break;
  ParentWnd := Param.Result;
  Inc(I);
 end;

 if I >= Length(Hierachy) then
  Result := Param.Result;
end;

Andre referencer 1


Da jeg tænkte på det, indså jeg, at det faktisk var ret simpelt - koden jeg havde dog var 'forvirrende' for mig, hvorfor jeg stillede et spørgsmål her. Efter at have prøvet det, fandt jeg ud af at gøre det på denne måde, det er meget lettere at læse og ikke så kompliceret (IMO).


Function DigForHandle(ClassHierachy, TextHierachy : Array of String):HWND;
Var
 Handle : HWND;
 I : Integer;
 PClass,PText : PChar;

Begin

 Result := 0;

 I := 0;
 while (I <= Length(ClassHierachy)-1) do
 begin
  PClass := PChar(ClassHierachy[I]);
  PText := PChar(TextHierachy[I]);

  if PClass = '' then PClass := Nil;
  if PText = '' then PText := Nil;


  Result := FindWindowEx(Result,0,PClass,PText);

  Inc(I);
 end;End;