windows - Hvilket PID lytter på en given port i c #

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemHvad er den nemmeste måde at få et PID, der lytter til en given port i C #?
I grund og grund vil jeg sørge for, at min tjeneste kører og lytter på en port, jeg har givet den.
Hvis der er en nemmere måde end at analysere netstat-output, bliver det godt.

Bedste reference


fra win XP SP2 og fremefter kan du P/Invoke til GetExtendedTcpTable [2]


Brug af denne persons skønne arbejde for at kvæle signaturen (PInvoke.net-spec er ufuldstændig) her er en (grov og dårlig ved fejlkontrol) eksempel [3]


using System;
using System.Runtime.InteropServices;

public enum TCP\_TABLE\_CLASS : int
{
  TCP\_TABLE\_BASIC\_LISTENER,
  TCP\_TABLE\_BASIC\_CONNECTIONS,
  TCP\_TABLE\_BASIC\_ALL,
  TCP\_TABLE\_OWNER\_PID\_LISTENER,
  TCP\_TABLE\_OWNER\_PID\_CONNECTIONS,
  TCP\_TABLE\_OWNER\_PID\_ALL,
  TCP\_TABLE\_OWNER\_MODULE\_LISTENER,
  TCP\_TABLE\_OWNER\_MODULE\_CONNECTIONS,
  TCP\_TABLE\_OWNER\_MODULE\_ALL
} 

[StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
public struct MIB\_TCPROW\_OWNER\_PID
{
  public uint state;
  public uint localAddr;
  public byte localPort1;
  public byte localPort2;
  public byte localPort3;
  public byte localPort4;
  public uint remoteAddr;
  public byte remotePort1;
  public byte remotePort2;
  public byte remotePort3;
  public byte remotePort4;
  public int owningPid;

  public ushort LocalPort
{
    get
    {
      return BitConverter.ToUInt16(
        new byte[2] { localPort2, localPort1}, 0);
    }
  }

  public ushort RemotePort
  {
    get
    {
      return BitConverter.ToUInt16(
        new byte[2] { remotePort2, remotePort1}, 0);
    }
  }
}

[StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
public struct MIB\_TCPTABLE\_OWNER\_PID
{
  public uint dwNumEntries;
  MIB\_TCPROW\_OWNER\_PID table;
}

[DllImport("iphlpapi.dll", SetLastError=true)]
static extern uint GetExtendedTcpTable(IntPtr pTcpTable, 
  ref int dwOutBufLen, 
  bool sort, 
  int ipVersion, 
  TCP\_TABLE\_CLASS tblClass,
  int reserved);

public static MIB\_TCPROW\_OWNER\_PID[] GetAllTcpConnections()
{
  MIB\_TCPROW\_OWNER\_PID[] tTable;
  int AF\_INET = 2;  // IP\_v4
  int buffSize = 0;

  // how much memory do we need?
  uint ret = GetExtendedTcpTable(IntPtr.Zero, 
    ref buffSize, 
    true, 
    AF\_INET, 
    TCP\_TABLE\_CLASS.TCP\_TABLE\_OWNER\_PID\_ALL,
    0);    
  if (ret != 0 && ret != 122) // 122 insufficient buffer size
    throw new Exception("bad ret on check " + ret);
  IntPtr buffTable = Marshal.AllocHGlobal(buffSize);

  try
  {
    ret = GetExtendedTcpTable(buffTable, 
      ref buffSize, 
      true, 
      AF\_INET, 
      TCP\_TABLE\_CLASS.TCP\_TABLE\_OWNER\_PID\_ALL, 
      0);
    if (ret != 0)
      throw new Exception("bad ret "+ ret);    

    // get the number of entries in the table
    MIB\_TCPTABLE\_OWNER\_PID tab = 
      (MIB\_TCPTABLE\_OWNER\_PID)Marshal.PtrToStructure(
        buffTable, 
        typeof(MIB\_TCPTABLE\_OWNER\_PID));
     IntPtr rowPtr = (IntPtr)((long)buffTable + 
       Marshal.SizeOf(tab.dwNumEntries));
    tTable = new MIB\_TCPROW\_OWNER\_PID[tab.dwNumEntries];

    for (int i = 0; i < tab.dwNumEntries; i++)
    {
      MIB\_TCPROW\_OWNER\_PID tcpRow = (MIB\_TCPROW\_OWNER\_PID)Marshal
        .PtrToStructure(rowPtr, typeof(MIB\_TCPROW\_OWNER\_PID));
      tTable[i] = tcpRow;
      // next entry
      rowPtr = (IntPtr)((long)rowPtr + Marshal.SizeOf(tcpRow));  
    }
  }
  finally
  {
    // Free the Memory
    Marshal.FreeHGlobal(buffTable);
  }
  return tTable;
}

Andre referencer 1


tjek dette projekt:
http://www.codeproject.com/KB/IP/iphlpapi.aspx[4]


Det bruger Interop i C # for at komme til den underliggende GetTcpTable Win API-funktion. Og derfor kan du give den proces id du søger.


håber det hjælper,
Alex