c ++ - Konfiguration af WinMain fra andre .cpp?

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg forsøger at eksperimentere lidt med c ++, men jeg har nogle problemer nu ...


Basicaly hvad jeg vil, er i min main.cpp der er en WinMain funktion og inde i det er der ikke noget, jeg placerer alt, hvad der skal være inde i det i en anden fil (window.cpp) og jeg vil have WinMain funktionen i main.cpp at ringe vinduet i window.cpp eller på en eller anden måde gør det lige så meget som window.cpp ..


Her er main.cpp


  #include <windows.h>

/* Declare Windows procedure */
LRESULT CALLBACK WindowProcedure (HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);

int WINAPI WinMain (HINSTANCE hThisInstance,HINSTANCE hPrevInstance,LPSTR lpszArgument,int nFunsterStil)
{

}


Og her er window.cpp


#include <windows.h>

/* Declare Windows procedure */
LRESULT CALLBACK WindowProcedure (HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);

/* Make the class name into a global variable */
char szClassName[ ] = "WindowsApp";

int WINAPI window (HINSTANCE hThisInstance,
          HINSTANCE hPrevInstance,
          LPSTR lpszArgument,
          int nFunsterStil)

{
  HWND hwnd;        /* This is the handle for our window */
  MSG messages;      /* Here messages to the application are saved */
  WNDCLASSEX wincl;    /* Data structure for the windowclass */

  /* The Window structure */
  wincl.hInstance = hThisInstance;
  wincl.lpszClassName = szClassName;
  wincl.lpfnWndProc = WindowProcedure;   /* This function is called by windows */
  wincl.style = CS\_DBLCLKS;         /* Catch double-clicks */
  wincl.cbSize = sizeof (WNDCLASSEX);

  /* Use default icon and mouse-pointer */
  wincl.hIcon = LoadIcon (NULL, IDI\_APPLICATION);
  wincl.hIconSm = LoadIcon (NULL, IDI\_APPLICATION);
  wincl.hCursor = LoadCursor (NULL, IDC\_ARROW);
  wincl.lpszMenuName = NULL;         /* No menu */
  wincl.cbClsExtra = 0;           /* No extra bytes after the window class */
  wincl.cbWndExtra = 0;           /* structure or the window instance */
  /* Use Windows's default color as the background of the window */
  wincl.hbrBackground = (HBRUSH) COLOR\_BACKGROUND;

  /* Register the window class, and if it fails quit the program */
  if (!RegisterClassEx (&wincl))
    return 0;

  /* The class is registered, let's create the program*/
  hwnd = CreateWindowEx (
      0,          /* Extended possibilites for variation */
      szClassName,     /* Classname */
      "Windows App",    /* Title Text */
      WS\_OVERLAPPEDWINDOW, /* default window */
      CW\_USEDEFAULT,    /* Windows decides the position */
      CW\_USEDEFAULT,    /* where the window ends up on the screen */
      544,         /* The programs width */
      375,         /* and height in pixels */
      HWND\_DESKTOP,    /* The window is a child-window to desktop */
      NULL,        /* No menu */
      hThisInstance,    /* Program Instance handler */
      NULL         /* No Window Creation data */
      );

  /* Make the window visible on the screen */
  ShowWindow (hwnd, nFunsterStil);

  /* Run the message loop. It will run until GetMessage() returns 0 */
  while (GetMessage (&messages, NULL, 0, 0))
  {
    /* Translate virtual-key messages into character messages */
    TranslateMessage(&messages);
    /* Send message to WindowProcedure */
    DispatchMessage(&messages);
  }

  /* The program return-value is 0 - The value that PostQuitMessage() gave */
  return messages.wParam;
}


/* This function is called by the Windows function DispatchMessage() */

LRESULT CALLBACK WindowProcedure (HWND hwnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
  switch (message)         /* handle the messages */
  {
    case WM\_DESTROY:
      PostQuitMessage (0);    /* send a WM\_QUIT to the message queue */
      break;
    default:           /* for messages that we don't deal with */
      return DefWindowProc (hwnd, message, wParam, lParam);
  }

  return 0;
}


Jeg har ingen anelse om, hvordan jeg ville gøre dette, vær venlig at hjælpe

Bedste reference


WinMain behøver ikke at være i 'main.cpp' - du kan sætte det i en fil. Bare omdøb window til WinMain og du vil blive færdig.