c # - få titlerne på alle åbne vinduer

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemHvordan kan jeg hente titlerne på alle åbne vinduer (herunder vinduer som f.eks. Faner i Internet Explorer)?

Bedste reference


Noget sådan:


using System.Diagnostics;

Process[] processlist = Process.GetProcesses();

foreach (Process process in processlist)
{
  if (!String.IsNullOrEmpty(process.MainWindowTitle))
  {
    Console.WriteLine("Process: {0} ID: {1} Window title: {2}", process.ProcessName, process.Id, process.MainWindowTitle);
  }
}

Andre referencer 1


Baseret på det foregående svar, der giver mig nogle fejl, endelig bruger jeg denne kode med funktionen GetOpenedWindows:


public class InfoWindow
{
      public IntPtr Handle = IntPtr.Zero;
      public FileInfo File = new FileInfo( Application.ExecutablePath );
      public string Title = Application.ProductName;
      public override string ToString() {
        return File.Name + "	>	" + Title;
      }
 }//CLASS

/// <summary>Contains functionality to get info on the open windows.</summary>
public static class RuningWindows
{  
      internal static event EventHandler WindowActivatedChanged;  
      internal static Timer TimerWatcher = new Timer();  
      internal static InfoWindow WindowActive = new InfoWindow();    
      internal static void DoStartWatcher() {
        TimerWatcher.Interval = 500;
        TimerWatcher.Tick += TimerWatcher\_Tick;
        TimerWatcher.Start();  
      }          

      /// <summary>Returns a dictionary that contains the handle and title of all the open windows.</summary>
      /// <returns>A dictionary that contains the handle and title of all the open windows.</returns>
      public static IDictionary<IntPtr , InfoWindow> GetOpenedWindows()
      {
        IntPtr shellWindow = GetShellWindow();
        Dictionary<IntPtr , InfoWindow> windows = new Dictionary<IntPtr , InfoWindow>();

        EnumWindows( new EnumWindowsProc( delegate( IntPtr hWnd , int lParam ) {
          if ( hWnd == shellWindow ) return true;
          if ( !IsWindowVisible( hWnd ) ) return true;  
          int length = GetWindowTextLength( hWnd );
          if ( length == 0 ) return true;  
          StringBuilder builder = new StringBuilder( length );
          GetWindowText( hWnd , builder , length + 1 );  
          var info = new InfoWindow();
          info.Handle = hWnd;
          info.File = new FileInfo( GetProcessPath( hWnd ) );
          info.Title = builder.ToString();  
          windows[hWnd] = info;
          return true;  
        } ) , 0 );  
        return windows;
      }

      private delegate bool EnumWindowsProc( IntPtr hWnd , int lParam ); 

      public static string GetProcessPath( IntPtr hwnd )
      {
        uint pid = 0;
        GetWindowThreadProcessId( hwnd , out pid );
        if ( hwnd != IntPtr.Zero ) {
          if ( pid != 0 ) {
            var process = Process.GetProcessById( (int) pid );
            if ( process != null ) {
              return process.MainModule.FileName.ToString();
            }
          }
        }
        return "";
      }  

      [DllImport( "USER32.DLL" )]
      private static extern bool EnumWindows( EnumWindowsProc enumFunc , int lParam );

      [DllImport( "USER32.DLL" )]
      private static extern int GetWindowText( IntPtr hWnd , StringBuilder lpString , int nMaxCount );

      [DllImport( "USER32.DLL" )]
      private static extern int GetWindowTextLength( IntPtr hWnd );

      [DllImport( "USER32.DLL" )]
      private static extern bool IsWindowVisible( IntPtr hWnd );

      [DllImport( "USER32.DLL" )]
      private static extern IntPtr GetShellWindow();

      [DllImport( "user32.dll" )]
      private static extern IntPtr GetForegroundWindow();

      //WARN: Only for "Any CPU":
      [DllImport( "user32.dll" , CharSet = CharSet.Auto , SetLastError = true )]
      private static extern int GetWindowThreadProcessId( IntPtr handle , out uint processId );  


      static void TimerWatcher\_Tick( object sender , EventArgs e )
      {
        var windowActive = new InfoWindow();
        windowActive.Handle = GetForegroundWindow();
        string path = GetProcessPath( windowActive.Handle );
        if ( string.IsNullOrEmpty( path ) ) return;
        windowActive.File = new FileInfo( path );
        int length = GetWindowTextLength( windowActive.Handle );
        if ( length == 0 ) return;
        StringBuilder builder = new StringBuilder( length );
        GetWindowText( windowActive.Handle , builder , length + 1 );
        windowActive.Title = builder.ToString();
        if ( windowActive.ToString() != WindowActive.ToString() ) {
          //fire:
          WindowActive = windowActive;
          if ( WindowActivatedChanged != null ) WindowActivatedChanged( sender , e );
          Console.WriteLine( "Window: " + WindowActive.ToString() );
        }
      }

}//CLASS


Advarsel: Du kan kun kompilere/fejle under 'Enhver CPU' for at få adgang til 32bits Apps ...

Andre referencer 2


Her er nogle kode, du kan bruge til at få en liste over alle de åbne vinduer. Faktisk får du en ordbog, hvor hvert element er en KeyValuePair, hvor nøglen er håndtaget (hWnd) i vinduet og værdien er dens titel.


using HWND = IntPtr;

/// <summary>Contains functionality to get all the open windows.</summary>
public static class OpenWindowGetter
{
 /// <summary>Returns a dictionary that contains the handle and title of all the open windows.</summary>
 /// <returns>A dictionary that contains the handle and title of all the open windows.</returns>
 public static IDictionary<HWND, string> GetOpenWindows()
 {
  HWND shellWindow = GetShellWindow();
  Dictionary<HWND, string> windows = new Dictionary<HWND, string>();

  EnumWindows(delegate(HWND hWnd, int lParam)
  {
   if (hWnd == shellWindow) return true;
   if (!IsWindowVisible(hWnd)) return true;

   int length = GetWindowTextLength(hWnd);
   if (length == 0) return true;

   StringBuilder builder = new StringBuilder(length);
   GetWindowText(hWnd, builder, length + 1);

   windows[hWnd] = builder.ToString();
   return true;

  }, 0);

  return windows;
 }

 private delegate bool EnumWindowsProc(HWND hWnd, int lParam);

 [DllImport("USER32.DLL")]
 private static extern bool EnumWindows(EnumWindowsProc enumFunc, int lParam);

 [DllImport("USER32.DLL")]
 private static extern int GetWindowText(HWND hWnd, StringBuilder lpString, int nMaxCount);

 [DllImport("USER32.DLL")]
 private static extern int GetWindowTextLength(HWND hWnd);

 [DllImport("USER32.DLL")]
 private static extern bool IsWindowVisible(HWND hWnd);

 [DllImport("USER32.DLL")]
 private static extern IntPtr GetShellWindow();
}


Og her er en kode, der bruger den:


foreach(KeyValuePair<IntPtr, string> window in OpenWindowGetter.GetOpenWindows())
{
 IntPtr handle = window.Key;
 string title = window.Value;

 Console.WriteLine("{0}: {1}", handle, title);
}


Kredit: http://www.tcx.be/blog/2006/list-open-windows/[7]

Andre referencer 3


du skal bruge EnumWindow API'en.


der er mange eksempler på hvordan man bruger det fra C #, jeg fandt noget her:


Få applikationens vindueshåndtag


Problem med EnumWindows

Andre referencer 4


http://pinvoke.net/default.aspx/user32.EnumDesktopWindows[10]


Der er et eksempel på at bruge user.dll 's EnumWindow i C # til at liste alle åbne vinduer.

Andre referencer 5


Hera er funktionen UpdateWindowsList\_WindowMenu (), som du skal kalde efter, at der udføres nogen handlinger på Tabs.Here windowToolStripMenuItem er menupunktet tilføjet til Window Menu til menustriben.


public void UpdateWindowsList\_WindowMenu() 
{ 
  //get all tab pages from tabControl1 
  TabControl.TabPageCollection tabcoll = tabControl1.TabPages; 

  //get windowToolStripMenuItem drop down menu items count 
  int n = windowToolStripMenuItem.DropDownItems.Count; 

  //remove all menu items from of windowToolStripMenuItem 
  for (int i = n - 1; i >=2; i--) 
  { 
    windowToolStripMenuItem.DropDownItems.RemoveAt(i); 
  } 

  //read each tabpage from tabcoll and add each tabpage text to windowToolStripMenuItem 
  foreach (TabPage tabpage in tabcoll) 
  { 
    //create Toolstripmenuitem 
    ToolStripMenuItem menuitem = new ToolStripMenuItem(); 
    String s = tabpage.Text; 
    menuitem.Text = s; 

    if (tabControl1.SelectedTab == tabpage) 
    { 
      menuitem.Checked = true; 
    } 
    else 
    { 
      menuitem.Checked = false; 
    } 

    //add menuitem to windowToolStripMenuItem 
    windowToolStripMenuItem.DropDownItems.Add(menuitem); 

    //add click events to each added menuitem 
    menuitem.Click += new System.EventHandler(WindowListEvent\_Click); 
  } 
} 

private void WindowListEvent\_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
  //casting ToolStripMenuItem to ToolStripItem 
  ToolStripItem toolstripitem = (ToolStripItem)sender; 

  //create collection of tabs of tabContro1 
  //check every tab text is equal to clicked menuitem then select the tab 
  TabControl.TabPageCollection tabcoll = tabControl1.TabPages; 
  foreach (TabPage tb in tabcoll) 
  { 
    if (toolstripitem.Text == tb.Text) 
    { 
      tabControl1.SelectedTab = tb; 
      //call UpdateWindowsList\_WindowMenu() to perform changes on menuitems 
      UpdateWindowsList\_WindowMenu(); 
    } 
  } 
}