windows - Jeg kan ikke deaktivere sommertid med SetDynamicTimeZoneInformation

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg bruger funktionen SetDynamicTimeZoneInformation til at indstille tidszoneoplysningerne (med aktivering/deaktivering af sommertid), under Vista/Win7 eller op, kan du se kodestykker nedenfor.

Koden ser ud til at virke okay, tidszoneoplysninger opdateres korrekt, men jeg har et underligt problem med DynamicDaylightTimeDisabled flag. Tidsprangene ændres med en time, hvis dagslysindstillingen ændres. men når jeg sætter DynamicDaylightTimeDisabled til sand, markeres afkrydsningsfeltet 'Juster automatisk ur til sommertid' fra Vista/Win7 tidszoneindstillinger dialogen.


Så hvad gør jeg forkert? Tak.


type
 TRegTZI = record // a TZI registry value is 44 bytes in this order
  Bias, // 4 bytes
  StdBias, // 4 bytes
  DltBias: integer; // 4 bytes
  StdDate, // 16 bytes
  DltDate: TSystemTime; // 16 bytes
 end;

 TTZIData = record
  TZName: string;
  Display, Dlt, Std: string;
  RegTZI: TRegTZI;
 end;


implementation

  function TZIDtatToWinTDZI(ATZI: TTZIData; DDTDisabled: boolean): TIME\_DYNAMIC\_ZONE\_INFORMATION;
  var
   WinTDZI: TIME\_DYNAMIC\_ZONE\_INFORMATION;
  begin
   WinTDZI.Bias := ATZI.RegTZI.Bias;
   WinTDZI.StandardBias := ATZI.RegTZI.StdBias;
   WinTDZI.DaylightBias := ATZI.RegTZI.DltBias;
   if not DDTDisabled then
   begin
    WinTDZI.StandardDate := ATZI.RegTZI.StdDate;
    WinTDZI.DaylightDate := ATZI.RegTZI.DltDate;
   end;
   StringToWideChar(ATZI.Std, @WinTDZI.StandardName[0], 32);
   StringToWideChar(ATZI.Dlt, @WinTDZI.DaylightName[0], 32);
   StringToWideChar(ATZI.TZName, @WinTDZI.TimeZoneKeyName[0], 128);
   WinTDZI.DynamicDaylightTimeDisabled := DDTDisabled;
   Result := WinTDZI;
  end;

  function GetTZIDataByName(TZKeyName: string; var ATZI: TTZIData): boolean;
  var
   Reg: TRegistry;
   BiRecSize: integer; 
  begin
   Result := False;
   Reg := TRegistry.Create;
   try
    Reg.RootKey := HKEY\_LOCAL\_MACHINE;
    if Reg.OpenKey('SoftwareMicrosoftWindows NTCurrentVersionTime Zones' + TZKeyName, False) then
    begin
     Result := True;
     ATZI.TZName := TZKeyName;
     if Reg.ValueExists('Display') then ATZI.Display := Reg.ReadString('Display');
     if Reg.ValueExists('Dlt') then ATZI.Dlt := Reg.ReadString('Dlt');
     if Reg.ValueExists('Std') then ATZI.Std := Reg.ReadString('Std');
     if Reg.ValueExists('TZI') then BiRecSize := Reg.ReadBinaryData('TZI', ATZI.RegTZI, SizeOf(ATZI.RegTZI));
     Reg.CloseKey;
    end;
   finally
    Reg.free;
   end;
  end;


  function Vista\_SetTimeZone(TZKeyName: string; AutoAdjustEnabled: boolean;
   var ErrStr: string): boolean;
  var
   ATZI: TTZIData;
   WinTDZI: TIME\_DYNAMIC\_ZONE\_INFORMATION;
  begin
   if GetTZIDataByName(TZKeyName, ATZI) then
   begin
    WinTDZI := TZIDtatToWinTDZI(ATZI, not AutoAdjustEnabled);
    Result := SetDynamicTimeZoneInformation (WinTDZI) <> 0;
    if Result then
     SendMessage(HWND\_BROADCAST, WM\_SETTINGCHANGE, 0, 0);
   end;
  end;

Bedste reference