ydeevne - opnåelse af nethastighed gennem cmd (windows)

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg viser flere oplysninger fra en pc i en 16x2 LCD-skærm. Jeg bruger et lille python-program, der henter og analyserer data (diskplads, temperaturer osv.) Og sender til LCD efter seriel.


Jeg vil gerne vise den faktiske download/upload hastighed, men jeg kan ikke finde nogen cmd script eller noget lignende at bruge. Eventuelle forslag?

Bedste reference


Du skal spørge WMI for at få disse oplysninger. Den nemmeste måde at gøre det på fra Python er at blot udføre dette VB Script (det fungerede for mig):


Option Explicit 
On Error Resume Next
dim strComputer
dim wmiNS
dim wmiQuery
dim objWMIService
Dim objLocator
dim colItems
dim objItem
Dim strUsr, strPWD, strLocl, strAuth, iFLag 'connect server parameters
Dim colNamedArguments 'WshNamed object

subCheckCscript 'check to see if running in cscript
  Set colNamedArguments = WScript.Arguments.Named
  strComputer = colNamedArguments("c")
subCheckArguments

wmiNS = "
ootcimv2"
wmiQuery = "Select BytesTotalPerSec from Win32\_PerfFormattedData\_Tcpip\_NetworkInterface"
strUsr = colNamedArguments("u") '""'Blank for current security. DomainUsername
strPWD = colNamedArguments("p") '""'Blank for current security.
strLocl = "" '"MS\_409" 'US English. Can leave blank for current language
strAuth = ""'if specify domain in strUsr this must be blank
iFlag = "0" 'only two values allowed here: 0 (wait for connection) 128 (wait max two min)

Set objLocator = CreateObject("WbemScripting.SWbemLocator")
Set objWMIService = objLocator.ConnectServer(strComputer, \_
   wmiNS, strUsr, strPWD, strLocl, strAuth, iFLag)
Set colItems = objWMIService.ExecQuery(wmiQuery)

For Each objItem in colItems
  Wscript.Echo funLine("Name: " & objItem.name)
  Wscript.Echo "CurrentBandwidth: " & funConvert("M",objItem.BytesTotalPerSec )

Next


' *** subs are below ***
Sub subCheckCscript
If UCase(Right(Wscript.FullName, 11)) = "WSCRIPT.EXE" Then
  Wscript.Echo "This script must be run under CScript"
  WScript.Quit
End If
end Sub

Sub subCheckArguments
If colNamedArguments.Count < 4 Then
  If colNamedArguments.Exists("?") Then 
    WScript.Echo "Uses Win32\_PerfFormattedData\_Tcpip\_NetworkInterface to determine bandwidth" \_
  &  VbCrLf & "This script can take arguments. It will analyze bandwidth of network adapter"\_
  &  VbCrLf & "This is useful when you want to see the actual bandwidth of a network adapter" \_
  &  VbCrLf & "Perhaps to troubleshoot cases when the adapter autodetects the wrong speed" \_
  & VbCrLf & "Alternate credentials can ONLY be supplied for remote connections" \_
  & VbCrLf & "Try this: cscript " & WScript.ScriptName & " [/c:yourcomputername] [/u:domainNameUserName] [/p:password]" \_
  & VbCrLf & "Example: cscript " & WScript.ScriptName & " /c:london /u:nwtraderslondonAdmin /p:P@ssw0rd" \_
  & VbCrLf & vbTab & " Connects to a remote machine called london in the nwtraders domain with the londonAdmin user" \_
  & VbCrLf & vbTab & " account and the password of P@ssw0rd. It returns the speed of each network adapter" \_
  & VbCrLf & "Example: cscript " & WScript.ScriptName \_
  & VbCrLf & vbTab & " Returns the speed of each network adapter on local machine"
  WScript.Quit
  End If
WScript.Echo "checking arguments"
  If Not colNamedArguments.Exists("c") Then
    WScript.Echo "Executing on Local Machine only"
    strComputer = "localHost"
  End If 
  If Not colNamedArguments.Exists("u") Then
    WScript.Echo "Executing using current user name"
    strUsr = ""
  End If 
  If Not colNamedArguments.Exists("p") Then
    WScript.Echo "Executing using current user password"
    strPWD = ""
  End If 
End If
If colNamedArguments.Count = 0 Then
  Exit Sub
End If
End Sub

Function funConvert(strC,intIN)
Select Case strC
Case "K"
funConvert = formatNumber(intIN/1000) & " KiloBytes"
Case "M"
funConvert = formatNumber(intIN/1000000) & " MegaBytes"
Case "G"
funConvert = formatNumber(intIN/1000000000) & " GigaBytes"
End Select
End Function

Function funLine(lineOfText)
Dim numEQs, separator, i
numEQs = Len(lineOfText)
For i = 1 To numEQs
  separator= separator & "="
Next
 FunLine = VbCrLf & lineOfText & vbcrlf & separator
End Function


tilpasset fra http://www.itworld.com/nlswindows070320?page=0,1[3]


Kopier og indsæt VB-koden i en fil kaldet bandwidth.vbs og kør som denne fra cmd:


cscript bandwidth.vbs