c ++ - Hvordan forhindrer jeg et Win32-program i at køre i baggrunden, når hovedvinduet er lukket?

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg er en nybegynder til Win32 API, men jeg er med erfaring med C ++. Til læringsformål har jeg skabt, ifølge referencer, tutorials og eksempler, en meget enkel Win32-applikation.


Problemet er, efter at hovedvinduet er lukket, kører processen stadig i baggrunden. Hvordan kan jeg forhindre dette? I min WndProc-funktion har jeg en WM\_DESTROY-sag med DestroyWindow, men det synes ikke at være et trick. Koden er nedenfor:


#include <cstdio>
#include <cstdlib>

#ifdef UNICODE
#include <tchar.h>
#endif

#include <Windows.h>

HINSTANCE hinst;
HWND hwnd;

LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hwnd, UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam);

#ifdef UNICODE
int WINAPI \_tWinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPTSTR lpCmdLine, int nCmdShow)
#else
int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow)
#endif
{
  MSG msg;
  WNDCLASSEX mainclass;
  BOOL bRet;
  UNREFERENCED\_PARAMETER(lpCmdLine);

  mainclass.cbSize =     sizeof(WNDCLASSEX);
  mainclass.style =      CS\_VREDRAW | CS\_HREDRAW;
  mainclass.lpfnWndProc =   (WNDPROC) WndProc;
  mainclass.cbClsExtra =   NULL;
  mainclass.cbWndExtra =   NULL;
  mainclass.hInstance =    hInstance;
  mainclass.hIcon =      NULL;
  mainclass.hCursor =     LoadCursor(NULL, IDC\_ARROW);
  mainclass.hbrBackground =  (HBRUSH) COLOR\_WINDOW;
  mainclass.lpszMenuName =  NULL;
  mainclass.lpszClassName =  TEXT("MainWindowClass");
  mainclass.hIconSm =     NULL;

  if (!RegisterClassEx(&mainclass))
    return FALSE;

  hinst = hInstance;

  hwnd = CreateWindowEx(
    WS\_EX\_WINDOWEDGE,
    TEXT("MainWindowClass"),
    TEXT("Test Window"),
    WS\_CAPTION | WS\_VISIBLE | WS\_SIZEBOX | WS\_SYSMENU | WS\_MINIMIZEBOX | WS\_MAXIMIZEBOX,
    CW\_USEDEFAULT,
    CW\_USEDEFAULT,
    CW\_USEDEFAULT,
    CW\_USEDEFAULT,
    NULL,
    NULL,
    hinst,
    NULL);

  ShowWindow(hwnd, nCmdShow);
  UpdateWindow(hwnd);

  while ((bRet = GetMessage(&msg, NULL, 0, 0)) != 0)
  {
    if (bRet != -1)
    {
      TranslateMessage(&msg);
      DispatchMessage(&msg);
    }
  }
  return (int) msg.wParam;
}

LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hwnd, UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
  PAINTSTRUCT ps;
  switch(uMsg)
  {
  case WM\_DESTROY:
    DestroyWindow(hwnd);
    break;
  case WM\_PAINT:
    BeginPaint(hwnd, &ps);
    EndPaint(hwnd, &ps);
    break;
  default:
    return DefWindowProc(hwnd, uMsg, wParam, lParam);
  }
  return 0;
}

Bedste reference


Du skal ikke ringe DestroyWindow(). Meddelelsen fortæller dig, at dit vindue allerede er blevet ødelagt. Ring til PostQuitMessage(0) for at afslutte programmet.

Andre referencer 1


I din WndProc tilføj en sag til WM\_CLOSE og ring PostQuitMessage.


LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hwnd, UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
 case WM\_CLOSE:
 PostQuitMessage(0);
 break;
 // other cases
}


Når bruger klikker på lukkeknappen (eller fra sys menuen) vil Windows sende WM\_CLOSE beskeden. Dette vil medføre, at din primære Windows-meddelelseshåndterer afslutter. Dette vil igen sikre din ansøgning udgang korrekt.