python - Sådan opbygger du en SystemTray-app til Windows?

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg arbejder som regel på et Linux-system, men jeg har en situation, hvor jeg skal skrive en klientapp, der ville køre på Windows som en serivce. Kan nogen hjælpe mig eller henvise til, hvordan man opbygger en MenuBar-app (f.eks. Som dropbox) til Windows-miljøet, som starter ved OS-opstart, og ikonet sidder i TaskBar, og ved at klikke på appikonet vises en menu.


Mit skriptsprog er python. Tak.

Bedste reference


Du gør dette ved hjælp af pywin32-modulet (Python for Windows Extensions). [8]


Eksempelkode [9]


Lignende spørgsmål


For at få det til at køre ved opstart, kan du røre rundt med tjenester, men det er faktisk meget nemmere at installere et link til exe i brugerne 'Startup Folder'.


Windows 7 og Vista


c: \ Users \ [[brugernavn]] \ AppData \ Roaming \ Microsoft \ Windows \ Startmenu \ Programmer \ Idrifttagning


Windows XP


c: \ Dokumenter og indstillinger \ [[brugernavn]] \ Start menu \ Programmer \ Idrifttagning

Andre referencer 1


Jeg ændrede SysTrayIcon.py scriptet til at arbejde i Python 3 [11] • Du skal installere pip install pywin32.

 • Derefter skal du køre python Scripts/pywin32\_postinstall.p -install fra din Python-mappe for at registrere dlls.

 • For at prøve scriptet skal køre, skal du have nogle * .ico-filer i din arbejdskatalog - du kan finde mange af dem i dine c: \ windows * -mapper.

 • For at skjule programmet kan du køre det via pythonw.exe.

 • Hvis du har brug for ballonmeddelelser, skal du kigge på dette indlæg: https://stackoverflow.com/a/42085439/2441026 (Plyer pakke).

 • For at have en menu med kun Afslut-knappen skal du passere menu\_options = ((None, None, None),) - (eller ændre klassen for ikke altid at tilføje menu\_optioner).#!/usr/bin/env python
# Module   : SysTrayIcon.py
# Synopsis  : Windows System tray icon.
# Programmer : Simon Brunning - simon@brunningonline.net - modified for Python 3
# Date    : 13 February 2018
# Notes   : Based on (i.e. ripped off from) Mark Hammond's
#       win32gui\_taskbar.py and win32gui\_menu.py demos from PyWin32
'''TODO

For now, the demo at the bottom shows how to use it...'''

import os
import sys
import win32api     # package pywin32
import win32con
import win32gui\_struct
try:
  import winxpgui as win32gui
except ImportError:
  import win32gui

class SysTrayIcon(object):
  '''TODO'''
  QUIT = 'QUIT'
  SPECIAL\_ACTIONS = [QUIT]

  FIRST\_ID = 1023

  def \_\_init\_\_(self,
         icon,
         hover\_text,
         menu\_options,
         on\_quit=None,
         default\_menu\_index=None,
         window\_class\_name=None,):

    self.icon = icon
    self.hover\_text = hover\_text
    self.on\_quit = on\_quit

    menu\_options = menu\_options + (('Quit', None, self.QUIT),)
    self.\_next\_action\_id = self.FIRST\_ID
    self.menu\_actions\_by\_id = set()
    self.menu\_options = self.\_add\_ids\_to\_menu\_options(list(menu\_options))
    self.menu\_actions\_by\_id = dict(self.menu\_actions\_by\_id)
    del self.\_next\_action\_id


    self.default\_menu\_index = (default\_menu\_index or 0)
    self.window\_class\_name = window\_class\_name or "SysTrayIconPy"

    message\_map = {win32gui.RegisterWindowMessage("TaskbarCreated"): self.restart,
            win32con.WM\_DESTROY: self.destroy,
            win32con.WM\_COMMAND: self.command,
            win32con.WM\_USER+20 : self.notify,}
    # Register the Window class.
    window\_class = win32gui.WNDCLASS()
    hinst = window\_class.hInstance = win32gui.GetModuleHandle(None)
    window\_class.lpszClassName = self.window\_class\_name
    window\_class.style = win32con.CS\_VREDRAW | win32con.CS\_HREDRAW;
    window\_class.hCursor = win32gui.LoadCursor(0, win32con.IDC\_ARROW)
    window\_class.hbrBackground = win32con.COLOR\_WINDOW
    window\_class.lpfnWndProc = message\_map # could also specify a wndproc.
    classAtom = win32gui.RegisterClass(window\_class)
    # Create the Window.
    style = win32con.WS\_OVERLAPPED | win32con.WS\_SYSMENU
    self.hwnd = win32gui.CreateWindow(classAtom,
                     self.window\_class\_name,
                     style,
                     0,
                     0,
                     win32con.CW\_USEDEFAULT,
                     win32con.CW\_USEDEFAULT,
                     0,
                     0,
                     hinst,
                     None)
    win32gui.UpdateWindow(self.hwnd)
    self.notify\_id = None
    self.refresh\_icon()

    win32gui.PumpMessages()

  def \_add\_ids\_to\_menu\_options(self, menu\_options):
    result = []
    for menu\_option in menu\_options:
      option\_text, option\_icon, option\_action = menu\_option
      if callable(option\_action) or option\_action in self.SPECIAL\_ACTIONS:
        self.menu\_actions\_by\_id.add((self.\_next\_action\_id, option\_action))
        result.append(menu\_option + (self.\_next\_action\_id,))
      elif non\_string\_iterable(option\_action):
        result.append((option\_text,
                option\_icon,
                self.\_add\_ids\_to\_menu\_options(option\_action),
                self.\_next\_action\_id))
      else:
        print('Unknown item', option\_text, option\_icon, option\_action)
      self.\_next\_action\_id += 1
    return result

  def refresh\_icon(self):
    # Try and find a custom icon
    hinst = win32gui.GetModuleHandle(None)
    if os.path.isfile(self.icon):
      icon\_flags = win32con.LR\_LOADFROMFILE | win32con.LR\_DEFAULTSIZE
      hicon = win32gui.LoadImage(hinst,
                    self.icon,
                    win32con.IMAGE\_ICON,
                    0,
                    0,
                    icon\_flags)
    else:
      print("Can't find icon file - using default.")
      hicon = win32gui.LoadIcon(0, win32con.IDI\_APPLICATION)

    if self.notify\_id: message = win32gui.NIM\_MODIFY
    else: message = win32gui.NIM\_ADD
    self.notify\_id = (self.hwnd,
             0,
             win32gui.NIF\_ICON | win32gui.NIF\_MESSAGE | win32gui.NIF\_TIP,
             win32con.WM\_USER+20,
             hicon,
             self.hover\_text)
    win32gui.Shell\_NotifyIcon(message, self.notify\_id)

  def restart(self, hwnd, msg, wparam, lparam):
    self.refresh\_icon()

  def destroy(self, hwnd, msg, wparam, lparam):
    if self.on\_quit: self.on\_quit(self)
    nid = (self.hwnd, 0)
    win32gui.Shell\_NotifyIcon(win32gui.NIM\_DELETE, nid)
    win32gui.PostQuitMessage(0) # Terminate the app.

  def notify(self, hwnd, msg, wparam, lparam):
    if lparam==win32con.WM\_LBUTTONDBLCLK:
      self.execute\_menu\_option(self.default\_menu\_index + self.FIRST\_ID)
    elif lparam==win32con.WM\_RBUTTONUP:
      self.show\_menu()
    elif lparam==win32con.WM\_LBUTTONUP:
      pass
    return True

  def show\_menu(self):
    menu = win32gui.CreatePopupMenu()
    self.create\_menu(menu, self.menu\_options)
    #win32gui.SetMenuDefaultItem(menu, 1000, 0)

    pos = win32gui.GetCursorPos()
    # See http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/winui/menus\_0hdi.asp
    win32gui.SetForegroundWindow(self.hwnd)
    win32gui.TrackPopupMenu(menu,
                win32con.TPM\_LEFTALIGN,
                pos[0],
                pos[1],
                0,
                self.hwnd,
                None)
    win32gui.PostMessage(self.hwnd, win32con.WM\_NULL, 0, 0)

  def create\_menu(self, menu, menu\_options):
    for option\_text, option\_icon, option\_action, option\_id in menu\_options[::-1]:
      if option\_icon:
        option\_icon = self.prep\_menu\_icon(option\_icon)

      if option\_id in self.menu\_actions\_by\_id:        
        item, extras = win32gui\_struct.PackMENUITEMINFO(text=option\_text,
                                hbmpItem=option\_icon,
                                wID=option\_id)
        win32gui.InsertMenuItem(menu, 0, 1, item)
      else:
        submenu = win32gui.CreatePopupMenu()
        self.create\_menu(submenu, option\_action)
        item, extras = win32gui\_struct.PackMENUITEMINFO(text=option\_text,
                                hbmpItem=option\_icon,
                                hSubMenu=submenu)
        win32gui.InsertMenuItem(menu, 0, 1, item)

  def prep\_menu\_icon(self, icon):
    # First load the icon.
    ico\_x = win32api.GetSystemMetrics(win32con.SM\_CXSMICON)
    ico\_y = win32api.GetSystemMetrics(win32con.SM\_CYSMICON)
    hicon = win32gui.LoadImage(0, icon, win32con.IMAGE\_ICON, ico\_x, ico\_y, win32con.LR\_LOADFROMFILE)

    hdcBitmap = win32gui.CreateCompatibleDC(0)
    hdcScreen = win32gui.GetDC(0)
    hbm = win32gui.CreateCompatibleBitmap(hdcScreen, ico\_x, ico\_y)
    hbmOld = win32gui.SelectObject(hdcBitmap, hbm)
    # Fill the background.
    brush = win32gui.GetSysColorBrush(win32con.COLOR\_MENU)
    win32gui.FillRect(hdcBitmap, (0, 0, 16, 16), brush)
    # unclear if brush needs to be feed. Best clue I can find is:
    # "GetSysColorBrush returns a cached brush instead of allocating a new
    # one." - implies no DeleteObject
    # draw the icon
    win32gui.DrawIconEx(hdcBitmap, 0, 0, hicon, ico\_x, ico\_y, 0, 0, win32con.DI\_NORMAL)
    win32gui.SelectObject(hdcBitmap, hbmOld)
    win32gui.DeleteDC(hdcBitmap)

    return hbm

  def command(self, hwnd, msg, wparam, lparam):
    id = win32gui.LOWORD(wparam)
    self.execute\_menu\_option(id)

  def execute\_menu\_option(self, id):
    menu\_action = self.menu\_actions\_by\_id[id]   
    if menu\_action == self.QUIT:
      win32gui.DestroyWindow(self.hwnd)
    else:
      menu\_action(self)

def non\_string\_iterable(obj):
  try:
    iter(obj)
  except TypeError:
    return False
  else:
    return not isinstance(obj, str)

# Minimal self test. You'll need a bunch of ICO files in the current working
# directory in order for this to work...
if \_\_name\_\_ == '\_\_main\_\_':
  import itertools, glob

  icons = itertools.cycle(glob.glob('*.ico'))
  hover\_text = "SysTrayIcon.py Demo"
  def hello(sysTrayIcon): print("Hello World.")
  def simon(sysTrayIcon): print("Hello Simon.")
  def switch\_icon(sysTrayIcon):
    sysTrayIcon.icon = next(icons)
    sysTrayIcon.refresh\_icon()
  menu\_options = (('Say Hello', next(icons), hello),
          ('Switch Icon', None, switch\_icon),
          ('A sub-menu', next(icons), (('Say Hello to Simon', next(icons), simon),
                         ('Switch Icon', next(icons), switch\_icon),
                         ))
          )
  def bye(sysTrayIcon): print('Bye, then.')

  SysTrayIcon(next(icons), hover\_text, menu\_options, on\_quit=bye, default\_menu\_index=1)